OPLEIDING GENEZEND TEKENEN - BASISTRAINING

Genezend tekenen is een lichaamsgerichte, psychotherapeutische, creatieve en communicatieve vorm van kunstzinnige therapie, waarbij de hersensynchronisatie, motoriek en de zintuigen volop meedoen.
Er is veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen bewust en onbewust, tussen hersenfuncties en motoriek, tussen denken, voelen en emoties en de complexiteit van onze wil. Recentelijk wetenschappelijk onderzoek wordt geïntegreerd in de lesstof. Daar waar verdrongen beelden rond traumata opgeslagen worden, haalt de tekentherapeut deze op een veilige verantwoorde manier naar boven en helpt ze zichtbaar en bespreekbaar maken, waardoor ze verwerkt kunnen worden. Hierdoor krijgt alles een plek en wordt het leven weer zinvol.
De tekening is een projectieveld van deels onbewuste en bewuste tekens, goed leesbaar in tijd en ruimte, hulp en beproeving, kracht en zwakte. De tekentherapeut geeft vrije en gerichte opdrachten en helpt vertalen tussen denken en voelen, lichaam en leven. De verzameling van je tekentaal vormt een historisch document van de verschillende leeftijdsfasen en de typische kenmerken van je individuatieproces.
Wie schrijf die blijft, maar wie tekent geeft zichzelf direct bestaansrecht en kan zijn eigen werkelijkheid opwaarderen en herscheppen. “Ik teken voor het leven!”

HET DOEL VAN DE OPLEIDING GENEZEND TEKENEN
Het doel van de opleiding in iedere studierichting is:
 Via creatieve processen, lichaamswerk en bewustwording aan jezelf werken om later met anderen hetzelfde te doen.
 Een boeiend en modern vak te leren waarbij de beeldvorming en inzicht van de mens centraal staat.
 Een zelfstandige maatschappelijk betrokken praktijk opzetten.
 Studenten jong en oud, via tal van creatieve werkvormen te begeleiden in hun doelstellingen tot zelfheling, zelfrealisatie, zelfinzicht en optimalisering van hun competenties.
 Met cliënten te counselen via de tekentaal rond hulpvragen, de zin van ziekte, relaties en werk.
 Probleemoplossend coachen via de beeldtaal en doelgericht werken, waarbij “ruis en gruis” geëlimineerd worden. Een kracht-zwakte analyse geeft daarbij houvast en richting in het behandelplan.
 Hulpvragen van ouders en kinderen uit te diepen, hun onderlinge relatie te verbeteren, inzichten, zelfvertrouwen en hun zelfbeeld te vergroten via creatieve werkvormen.
 Ambulant en in eigen praktijk werken met groepen, gezinnen, bedrijven en individueel.
 Het gestoorde zelfbeeld rond psychiatrische stoornissen in balans te brengen door bestaansrecht te doorleven via energetische werkvormen en inducties.

De opleiding hanteert het werkmodel van de psychosynthese en put uit vele psychologische en cultuurhistorische mensvisies. De student kan zich zowel in de breedte als in de diepte ontwikkelen.
De opleiding werkt volgens interactieve leerprincipes waarbij de student kennis, inzicht, vaardigheden, een beroepsmatige houding en groepsprocessen leert toepassen. Per dag worden thema’s aangeboden en ondersteunt in een schriftelijke module van 30 tot 70 pagina’s aan achtergrondinformatie, oefeningen en werkthema’s met praktijkvoorbeelden. De docent doet sessie voor en stimuleert interactief leren.

BASISTRAINING - het eerste en tweede studiejaar

De basistraining van twee jaar is voor iedereen gelijk en verplicht en legt een kunstzinnig en visieverbredend fundament voor je vakmatig handelen. Je gaat immers met mensen werken en dat vraagt om een ruime mensenkennis en ethiek in sociale vaardigheden. - Wil je je verder scholen in dit HBO vakgebied, dan heb je de ordening en regelmaat van de twee wekelijkse huiswerktaken nodig.
De vele informatie die op je afkomt, mogelijke coördinatie problemen in je motoriek, die weer de hersenfuncties beïnvloeden, vragen om zorgvuldige, gedegen oefening en een praktisch installeren van de basiskennis voor je toekomstige beroep. Dus: oude patronen en overtuigingen die in de weg staan, dien je op te ruimen en te transformeren.

Werken aan het zelfhelend vermogen van jezelf en straks met studenten en/ of cliënten, vraagt een grote mate aan verantwoording voor je eigen bewustzijn, emotionele en fysieke balans, zodat je niet ziek wordt door de ballast die de problematiek van anderen op jouw bordje leggen.
Je gaat jezelf a.h.w. testen of je tijdens groepsgesprekken betrokken blijft, tijdens relatietekenen objectief van subjectief kan scheiden en daarbij genoeg vreugde en nieuwsgierigheid kan opbrengen om de rode draad van een teken les of tekensessie te bewaken.
In deze periode onderzoek je of dit vak wel geschikt is, om er de rest van je leven mee te werken en je er blijvend in te willen ontwikkelen. Ook je eigen expressievermogen door kunst als een communicatief medium in te zetten, vraagt een constant onderzoek naar je innerlijk verbeelden en verbinden met je hogere zelf.
Het is vooral een leuk en boeiend vak, deels ambachtelijk, bioenergetisch en psychologisch. Je blijft er zelf gezond door en kunt het beroep tot op hoge leeftijd uitoefenen.

De inhoud van deze basistraining is zo veel omvattend dat je er voort- durend inhoudelijk uit kunt putten tijdens je verdere studie en later als naslagwerk voor eigen praktijk. Je kunt je ook uitputten door teveel te willen doen, te gedreven te zijn. Leren gedijen en ontspannen, er innerlijk ruimte voor maken, hoort dus bij je basistraining. Een juiste balans vinden tussen uitvoeren en verwerken, scheppen en ordenen blijft belangrijk.
Je vult als het ware een geweldige rugzak, die je overal intern meedraagt als innerlijke rijkdom aan vaardigheden.
Tijdens je basistraining maak je vele prachtige, indrukwekkende en energetische kunstwerken die je als naslagwerk gebruikt en in eigen praktijk ophangt als inspiratiebron ook voor anderen.
Je kan in eigen huis een nieuwe sfeer creëren met al je diverse expressievormen en je familie en vriendenkring ermee verrijken.
Sommige studenten merken dat ze kunstenaar zijn geworden vanuit deze helende visie en gaan exposeren en boeken schrijven over de aangeleerde thema's.
Je gaat vanaf de eerste studiedag al met een zelfgekozen proefpersoon werken, dit kunnen ook meerdere zijn. Je krijgt hierover zorgvuldige instructies omtrent je eigen verantwoording en dat van je proefpersoon.
Je doet veel zelfonderzoek rond het geven van teken en schilder- opdrachten (ook klei, collages enz. al het beeldende werk) met name:
- observatiemethodes, ook bij relatietekenen en lichaamswerk
- het stellen van ethische vragen: je invoelend psychisch vermogen
- het respectvol aangaan van ervaringsuitwisseling
met de nodige geheimhouding van informatie
- het getekende koppelen aan het lichaam en leven van de proefpersoon (je latere student of cliënt)
- het goed afronden en weer emotioneel normaliseren
na een proef tekensessie
- voortdurende zelfreflectie beoefenen over hoe je denkt,
wat je voelt en uit welke impuls, of overtuiging je handelt.

Een verslag van deze oefentekensessies vormt altijd onderdeel van je huiswerk, evenals een kunstzinnig werkstuk rond het dagthema.

JE EINDPRESENTATIE VAN HET EERSTE STUDIEJAAR
Aan het einde van het eerste basisjaar geeft iedere student een eindpresentatie van een half uur. Hierbij worden vaak familie en vrienden uitgenodigd en sta je dus voor een groep van ca 30 a 40 toehoorders, die ook graag even iets mee willen doen van hetgeen je vertelt. Je geeft dan een ervaringsgerichte opdracht aan je publiek. Ook richt je een presentatietafel in met je mooiste werkstukken en scriptie over het thema. De meeste studenten hebben nog nooit voor publiek een presentatie gehouden of hun werk geëxposeerd.
Iedere deelnemer geeft je schriftelijke feedback.
Hierdoor krijg je veel zelfvertrouwen en ondersteuning uit de groep.

HET TWEEDE JAAR VAN DE BASISTRAINING - DEEL 1

IN HET TWEEDE JAAR VAN DE BASISTRAINING werk je via de beeldtaal aan je autobiografie en gaat je inleven in alle leeftijdsfasen om daar later mee aan de slag te gaan, als docent, persoonlijke coach of therapeut. Je maakt wel 26 tekeningen waar geen foto’s van zijn, zoals van voor de geboorte, tijdens je verblijf in de baarmoeder, je geboorte enz. Via inductie ga je terug naar oeroude herinneringen die heel bruikbaar blijken en inzicht geven waarom je in dit gezin en deze tijd in dit land geboren bent en wat je missie in dit leven is. Je leert je eigen tekentaal lezen en beschrijven volgens methodische handvatten. Ook teken je en doe je zelfreflecties over de verschillende leeftijdsfasen en wat daar kenmerkend aan is. Hierdoor wordt je eigen geschiedenis zorgvuldig in beeld gebracht, vol anekdotes over je vele subpersonen.
Je leert onder begeleiding veelvuldig tekeningen lezen in kleine groepen en de hulpvraag stellen.
Je ontwerpt alvast tekenlessen en workshops voor alle leeftijdsgroepen zodat je gaat voelen waar je het meeste affiniteit mee hebt. Wil je later met kinderen, pubers, adolescenten, jonge of rijpere volwassenen werken of liever in een centrum voor ouderen of in de terminale zorg? Met je medestudenten werk je deze lessen interactief uit en draagt ze voor aan je groep op school.

LEERTHERAPIE ( DEEL 2 van het 2de studiejaar)

Tot de zomer van dit 2de jaar, studeer je op school en leert vooral de tekentaal goed lezen en vertaalslagen maken naar het lichaam en de levenssituatie. Het is de kunst van bevragen en doorvragen!
Na de zomer ga je in de leer bij een tekentherapeut aan huis om het vak te ondergaan in een klein groepje van maximaal 4 studenten. Je ondergaat dan zelf tekensessies en bent actief betrokken bij andermans sessies. Deze worden intensief nabesproken. Je eigen getekende en beschreven autobiografie wordt daarbij ingezet als uitgangspunt. De verdieping van de tekentherapie begint dus aan het einde van de basistraining met een leertherapietraject van 7 studiedagen om de 2 weken. Je leert sessieverslagen maken en zelfreflecties schijven over het sessieproces, met al je weerstand en schaduwkanten.. Het helingsproces wat je doormaakt en de vele manieren van observatie, zijn nodig om je straks in anderen in te leven. Je voelt en ziet dan hoe veelzijdig en diepgaand de tekentherapie werkt.

Door het vak aan den lijve te ervaren en interactief betrokken te zijn tijdens tekensessies van anderen krijg je een goed beeld van wat je te wachten staat. Begrippen als projectie, sturende overtuigingen, overdracht en tegen overdracht worden dan heel duidelijk. Je leert hier adequaat op te reageren. Je ziet hoe de leertherapeut oud zeer, blokkades en weerstand van de student ombuigt of verbreekt. Je kunt bijvoorbeeld te gehecht raken aan je levensdrama, waardoor je geen energie meer hebt voor het nu en hier en chronisch moe bent. Wat een winst als dat patroon doorbroken wordt!

Les locaties

De Kolam -

tekenschool voor kunst en communicatie

De Kolam - Laarstraat 77 7201 CC Zutphen

LISA BORSTLAP - Opleiding Genezend Tekenen en Creatieve communicatie - INSTITUUT VOOR KLANK EN VORM