Klachtenreglement

Heeft u een klacht, dan kunt u deze middels het  Klachtenformulier indienen (zie het voorbeeld onderaan deze pagina): 

Klachtenreglement

Algemeen
De tekentherapeuten en overige studenten van de opleiding genezend tekenen (verder hierna te noemen GT) doen uiteraard hun uiterste best om hun lessen, therapiebegeleiding, coaching, toetsing en examenprocedures zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft. Dit kan tegen het handelen van een docent, student of visie zijn over de resultaten van je studie. Studenten mogen klagen over hun mentoren, huiswerkbegeleiders lesdagdocenten en de inhoud van lessen, de gang van zaken, over het schoolpand of het materiaal waarmee gewerkt wordt en de lesmodules, zowel de inhoud, het volume als de vormgeving.
Het doel van deze klachtenregeling is recht doen aan de individuele klager. Daarnaast is het doel van deze klachtenregeling bemiddeling en herstellen van de relatie. Een klacht indienen is kosteloos.

Wanneer een klacht indienen?
– Bij een onoverbrugbaar verschil van mening over beslissingen die genomen worden.
– Als u niet tevreden bent over de manier waarop de docent of tekentherapeut of een lid van onze freelance medewerkers met u omgaat.

– In geval van een klacht zal in eerste instantie de opleidingsinstantie de klacht ter harte nemen, mevrouw Lisa Borstlap (directrice), mevrouw Blom (secretariaat) en/of Dhr. D. Becher (administratie).

– Indien de oplossing van de klacht niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid, kan de klacht worden voorgelegd aan Mevrouw Ellen Dekker, een onafhankelijke derde, die vervolgens een bindende uitspraak doet.  Ellen Dekker   Berkelkade 15   7201 JE Zutphen   0575-549381  ellendekker@euronet.nl

Wie kan een klacht indienen?
De klachtencommissie behandelt op een laagdrempelige wijze, klachten van cliënten en cursisten, die gericht zijn tegen een therapeut of docent van de Opleiding Genezend Tekenen. – Ook kan een lid van de opleiding een klacht indienen over een collega.

STAP 1: Gesprek
Het is vaak het beste om uw klacht eerst te bespreken met degene tegen wie uw klacht zich richt. Misschien kunt u in een gesprek tot een oplossing komen. Als u het moeilijk vindt om een gesprek aan te gaan, kunt u altijd de hulp inroepen van een vertrouwenspersoon, bijvoorbeeld een medestudent, je mentor, vriend(in) of familielid.

STAP 2: Klacht indienen bij de Klachtencommissie
De klachtencommissie bestaat uit en onafhankelijke persoon van de opleiding m.n. Mevrouw Ellen Dekker  en twee leden van de Opleiding Genezend Tekenen, de heer D. Becher en mevr. Monique Blom, en natuurlijk de directrice mevr. Lisa Borstlap.

Hoe kunt u een klacht indienen?
U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij de klachtencommissie: Directrice – Lisa Borstlap,  secretariaat – Monique Blom of D.Becher via de contact pagina: https://www.kolam.nl/Contact.html 

Mocht dit niet leiden tot een bevredigend resultaat kan de klacht voorgelegd worden aan mevr. Ellen Dekker  –  adres en e-mail staan ook op het klachtenformulier.

De klacht het liefst indienen met het klachtenformulier.
Alle gegevens worden vertrouwelijk behandelt.

Wat gebeurt er met uw klacht?
Zodra de klachtencommissie uw brief heeft ontvangen, krijgt u binnen een week een ontvangstbevestiging. Ook degene over wie u een klacht heeft, krijgt een bevestiging en een kopie van uw brief.
De klachtencommissie neemt contact met u op om te bespreken hoe uw klacht verder behandeld zal worden. Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld.
Ook kan het voorkomen dat de commissie uw klacht doorstuurt naar het docenteneam die hierover zal vergaderen

Het is mogelijk dat de commissie zal voorstellen om, op basis van vrijwilligheid, een bemiddelingsgesprek te houden. Een dergelijk bemiddelingsgesprek is een gelijkwaardig gesprek tussen u en degene tegen wie uw klacht zich richt, onder leiding van een lid van de commissie.
Deze zorgt er voor dat het gesprek goed verloopt en dat beide partijen hun mening voldoende naar voren kunnen brengen.
U bent niet verplicht om met een voorstel tot een bemiddelingsgesprek akkoord te gaan.
Het kan zijn dat het bemiddelingsgesprek tot een oplossing van de klacht leidt. Dan kan de klachtenbehandeling worden afgesloten.

STAP 4: Hoorzitting
Het kan zijn dat u in het bemiddelingsgesprek niet tot overeenstemming komt of dat u bemiddeling heeft afgewezen. De behandeling van uw klacht krijgt dan een vervolg in een zogenaamde zitting van hoor en wederhoor onder voorzitterschap van een van de leden van de klachtencommissie plus uw persoonlijke mentor, maatje uit de groep of familielid.
Dit is een zitting van de klachtencommissie waarbij alle commissieleden aanwezig zijn.
De commissieleden zullen er op toezien dat de zitting eerlijk verloopt. 

Tijdens de zitting heeft u de gelegenheid uw klacht mondeling te presenteren.
Indien u dat wenst, kunt u zich laten vergezellen door maximaal één ondersteuner (medestudent, vriend(in) of familielid).Het kan zijn dat de commissieleden u vragen ter verduidelijking stellen. Ook degene over wie u een klacht heeft, kan zijn visie op het meningsverschil geven.
Er wordt een verslag gemaakt van deze zitting.

Gescheiden hoor en wederhoor
Indien u dit wenst, kunnen tijdens de zitting de partijen apart worden gehoord.
Dit kunt u aan het secretariaat van de commissie verzoeken.

Uitspraak
Na de zitting zal de klachtencommissie zich beraden en een oordeel geven of de klacht gegrond of ongegrond wordt verklaard. Deze uitspraak is bindend. Alle betrokkenen en het bestuur van de GT ontvangen schriftelijk een exemplaar van de uitspraak.
Er volgen geen sancties of straffen op de uitspraak, al is het zeer aannemelijk dat een docent of mentor of leertherapeut een gegronde klacht zich behoorlijk aan zal trekken.

Hoe lang duurt de behandeling van uw klacht?
De klachtencommissie moet binnen negen weken een uitspraak doen over uw klacht.
Deze termijn gaat in op de dag dat uw klacht bij het secretariaat is ingediend.
In de periode van de zomervakantie of als een bemiddelingspoging is mislukt, kan de tijdbalk langer worden. Alle betrokkenen worden daar van op de hoogte gebracht.

Tijdbalk 
Week 1 Ontvangst brief bij klachtencommissie
Week 2 Ontvangstbevestiging
Week 3 Bemiddelend gesprek met een lid van de klachtencommissie
Week 5 Hoorzitting
Week 9 Klachtencommissie doet uitspraak en stelt tevens een schriftelijk rapport hierover op

VOORBEELD VAN HET KLACHTENFORMULIER dat u kunt downloaden:

 

Aan de:   Klachtencommissie

Opleiding Genezend Tekenen en Creatieve Communicatie   

Laarstraat 77  7201 CC Zutphen

of

Mevrouw

Ellen Dekker

Berkelkade 15

7201 JE Zutphen          0575-549381    ellendekker@euronet.nl

 

Datum:

Ondergetekende
Naam
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer
Emailadres

Dient een klacht in bij de klachtencommissie van de Opleiding Genezend Tekenen tegen:

Naam
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer
Emailadres
Praktijkadres

 

Periode of data

 

Korte omschrijving klacht:

 

Bijlagen:

Datum:                                                Plaats:                                    Handtekening: